Skip to content

แลกเปลี่ยนความรู้ Tech Startup กับสถานทูตอิสราเอล

  • by

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทางสมาคม CIPAT ได้มีโอกาสได้ร่วมประชุมกับสถานทูตอิสราเอล ในหัวข้อเรื่องแลกเปลี่ยนความรู้ Tech Startup Israel Economics and Trade Mission เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom meeting
นำทีมโดย ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง ผู้อำนวยการสมาคม CIPAT เป็นตัวแทนสมาคมในการแลกเปลี่ยนความรู้ กับทูตพาณิชย์ประเทศอิสราเอลในครั้งนี้