Skip to content

เยี่ยมศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

  • by

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม มาเยี่ยมชม เพื่อรับฟัง บทบาท หน้าที่ เเละภารกิจในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ณ กองบัญชาการกองทัพบก