Skip to content

งานเข็มทิศการศึกษา พัฒนาประเทศไทย

  • by

02/03/65 ได้รับเกียรติขึ้นเสวนา ในงานเข็มทิศการศึกษา พัฒนาประเทศไทย ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ วังพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านเลขาธิการสภาการศึกษา รวมทั้งคณะสภาการศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้ สถานที่บรรยายในงานสวยงาม ประทับใจวันที่ขึ้นเวทีนี้ มาในนามนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) และที่ปรึกษาหลักสูตร Cybersecurity มาตรฐานสากล ICDL ประเทศไทย ขอบคุณครับ