Skip to content

ทิศทางของอุตสาหกรรมดิจิทัลและความต้องการแรงงานในอนาคต

  • by

วันที่ 2 กันยายน 2565 การเสวนาเรื่อง “ทิศทางของอุตสาหกรรมดิจิทัลและความต้องการแรงงานในอนาคต”