Skip to content

บรรยายการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในภาคธุรกิจ

  • by

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ได้มาบรรยายให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมคอวพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในภาคธุรกิจ