Skip to content

พิธีมอบใบประกาศ SPU Cybersecurity

  • by

วันที่ 1 เมษายน 2566 ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity for business รุ่นที่ 4 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT