ทำความเข้าใจอธิปไตยทางข้อมูล

ความหมายของ Data Sovereignty
ความหมายของ Data Residency
ความหมายของ Data Localization
เพื่อพิจารณาในการออกแบบระบบให้มีความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูล

Data Sovereignty เกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองและควบคุมข้อมูลขององค์กรหรือบุคคลภายใต้กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง คือการสามารถระบุว่าข้อมูลนั้นเป็นของใครและใครมีสิทธิ์ในการกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูล ส่วนใหญ่แล้ว, data sovereignty เชื่อมโยงกับสถานที่ที่ข้อมูลถูกเก็บรักษา และกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

Data residency เน้นถึงความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลในที่ที่ระบุ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจำเป็นทางกฎหมายหรือนโยบาย องค์กรหรือรัฐบาลอาจกำหนดข้อกำหนดที่ต้องการให้ข้อมูลของบริษัทหรือประชาชนจะต้องถูกเก็บรักษาในราชอาณาจักรหรือที่ตั้งของบริษัท
Data Localization (การย้ายข้อมูลไปยังที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง):

Data localization คือการกำหนดให้ข้อมูลจะต้องถูกจัดเก็บและประมวลผลในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง โดยบ่งชี้ว่าข้อมูลจะต้องไม่ถูกย้ายไปยังที่อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ นี่เป็นนโยบายที่บังคับใช้ทางกฎหมายหรือนโยบายองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากที่อื่น


มีหลายประเทศที่ใช้กฎหมาย Data Residency และ Localizationเพื่อกำหนดข้อกำหนดในการจัดเก็บข้อมูลในราชอาณาจักรของพวกเขา เช่น

แคนาดา มีกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นเจาะจงของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection and Electronic Documents Act – PIPEDA) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของแคนาดาต้องเก็บข้อมูลในราชอาณาจักรแคนาดา นอกจากนี้ ความเป็นเอกชนของข้อมูลยังได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมาย.

ยูโรป มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจาะจงของข้อมูลตามข้อกำหนดของรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรป (European Union – EU) และกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกจัดเก็บและประมวลผลในรัฐสมาชิกของ EU โดยมีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EU (General Data Protection Regulation – GDPR) ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งข้อมูลไปยังรัฐนอก EU.

รัสเซีย มีกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต่างประเทศที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองรัสเซียต้องจัดเก็บข้อมูลในเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในรัสเซีย นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งนอกประเทศต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานควบคุม

จีน มีกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต่างประเทศที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จีนต้องจัดเก็บข้อมูลบางส่วนในเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในจีนและต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดขึ้นโดยรัฐ

อินเดียได้มีข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลบางประเภทในอินเดีย และบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

เป็นต้น


Posted

in

by

Tags: