Skip to content

ARAK Data Protection

Data Protection
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอ่อนไหวส่วนบุคคล
และข้อมูลสำคัญในองค์กร

Data sovereignty
อธิปไตยข้อมูลที่สำคัญควรอยู่ในประเทศไทย

Data Localization
นำข้อมูลที่สำคัญกลับสู่ประเทศ

อธิปไตยข้อมูลนั้น มีความสำคัญ
ข้อมูลที่สำคัญในองค์กร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอ่อนไหวส่วนบุคคล หากต้องมีการโอนถ่ายข้อมูลไปยังสถานที่อื่น หรือ Cloud ต่างประเทศ ควรมีการเข้ารหัสไฟล์และสำเนาข้อมูลส่วนสำคัญให้อยู่ในประเทศไทย

Strong Encrypted with Your Own Key
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสภายในเครื่องเราก่อนที่จะถ่ายโอนไปยังระบบจัดเก็บข้อมูลระยะไกล หรือยัง Platform cloud ในต่างประเทศ

PDPA Compliance
การป้องกันข้อมูลไม่ให้ถูกละเมิดและเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานในต่างประเทศ (Third Parties / Cross Border Data Transfer)

Backup and Recovery
Incremental backups ข้อมูลสำรองเริ่มต้นโดยเพิ่มข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น
Deduplication ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและพื้นที่ และทำให้การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายทำงานได้รวดเร็วขึ้น

Compression
ข้อมูลสำรองจะถูกบีบอัดก่อนที่จะเข้ารหัสและอัพโหลด Arak รองรับการบีบอัด Zip/Deflate หรือ 7z/LZMA2

Arak Data Protection
ซอฟท์แวร์นี้สามารถป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอ่อนไหวส่วนบุคคล เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล ของประเทศไทย หรือเรียก PDPA (Personal Data Protection Act) รวมถึงการป้องกันข้อมูลสำคัญ โดยมีการทำการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผย ทั้งที่เก็บบันทึกในองค์กร หรือเก็บไว้ยังผู้ให้บริการคลาวด์ในต่างประเทศ ร่วมรักษาอธิปไตยทางข้อมูลไปกับเรา

รายละเอียด https://arak.sran.net