รับใบประกาศจบการศึกษา หลักสูตร Executive CISO รุ่นที่ 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร “ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Executive Chief Information Security Officer – Executive CISO)” หลักสูตรผู้บริหารรุ่นที่ 1 หลักสูตรแรกของประเทศไทย จำนวน 69 คน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร

พลเอก ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเปิดหลักสูตรผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Executive Chief Information Security Officer – Executive CISO) รุ่นที่ 1 ทาง สกมช. จะมุ่งพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่เข้ารับการอบรมในรุ่นต่อ ๆ ไป จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรและประเทศชาติในการขับเคลื่อนด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมีเครือข่ายที่เข็มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน ที่คอยประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาได้อย่างเข็มแข็งและยังยืนบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคง


Posted

in

by

Tags: