เกี่ยวกับ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการร่างมาตรฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ TPQI
ผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจประเมินสาขา Network Security สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)
ผู้บรรยายและจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity for Business มหาวิทยาลัยศรีปทุมและกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รุ่น 1 – 5

ประสบการณ์ Cybersecurity งานที่ปรึกษา และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีด้าน Cybersecurity 25 ปี
ผู้ร่วมก่อตั้ง Cybersecurity SRAN Technology เทคโนโลยีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามกฎหมาย

ผู้ร่วมก่อตั้ง และพัฒนา SRAN Technology
ผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนา ARAK data Protection
ผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนา TrustySig
SPU หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity for Business
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสราญ เทคโนโลยี
ประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด

การศึกษา การฝึกอบรม

2565 หลักสูตร Executive CISO รุ่นที่ 1 พัฒนาทักษะผู้บริหารฯหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในระดับประเทศ
2565 หลักสูตร TEPCoT รุ่น 14 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
2562 หลักสูตร วปส รุ่น 9 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
2561 หลักสูตร วธอ รุ่น 5 หลักสูตรบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์