เกี่ยวกับ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลคุณวุฒวิชาชีพ TPQI
นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)
กรรมการสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมก่อตั้ง และพัฒนา SRAN Technology
ผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนา ARAK data Protection
ผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนา TrustySign
SPU หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity for Business
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสราญ เทคโนโลยี
ประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด

การศึกษา การฝึกอบรม

2565 หลักสูตร Executive CISO รุ่นที่ 1 พัฒนาทักษะผู้บริหารฯหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในระดับประเทศ
2565 หลักสูตร TEPCoT รุ่น 14 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
2562 หลักสูตร วปส รุ่น 9 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
2561 หลักสูตร วธอ รุ่น 5 หลักสูตรบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าสื่อสาร ปีที่สำเร็จการศึกษา 2541 สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์