SRAN อยู่ในรายชื่อบัญชีนวัตกรรมไทย


เทคโนโลยี ที่เราคิดไปได้ไกลถึงจุดนี้ได้ไง  อย่างไงต้องขอบคุณทุกที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้มันมาได้ไกลขนาดนี้

รหัสรายชื่อบัญชีนวัตกรรมไทย หมายเลข 050001

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อุปกรณ์เฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามบนระบบสารสนเทศและจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (IT Security Monitoring and Log File Collection System)
ทำไมต้องมีอุปกรณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเครือข่ายสารสนเทศและจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ?
    มีเหตุผลหลัก 2 ประการที่หน่วยงานรัฐและเอกชนมีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเครือข่ายสารสนเทศและจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ คือ
    1.1 ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 26 กำหนดให้ผู้ให้บริการ (ตามกฎหมายกำหนดให้ ผู้ให้บริการหมายถึง หน่วยงาน ห้างร้าน องค์กร ใดๆ ก็ตามที่จัดให้มีการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับคนในองค์กรนั้น หรือบุคคลอื่นทั่วไปสามารถใช้งานได้) ทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรฯ และกระทรวงไอซีที โดย NECTEC ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรฯ คือ มาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552 โดยมาตรฐานนี้ถูกระบุในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ประกาศโดยกระทรวงไอซีที ที่หน่วยงานรัฐหากมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการเขียนข้อกำหนด
    1.2 เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์(Cyber Attack) ที่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยหลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยล่าสุดที่ประชุม World Economic Forum ปี 2015 ได้จัดให้ Cyber Attack เป็น 1 ใน 10 ความเสี่ยงที่มีความสาคัญของโลก รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากภัยคุกคามทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่เพียงนำความซึ่งความเสียหายทางเศษฐกิจ แต่ยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคง และการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นความผิดอาญาอีกด้วย
ทำไมต้องเป็น SRAN ?

    1. SRAN มีคุณสมบัติ 2 ส่วน ในอุปกรณ์เดียว คือ
        1.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ฯ ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และได้รับมาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552
        1.2 สามารถเฝ้าระวังภัยคุกคาม โดยมีความสามารถหลักๆ คือ
            – การสำรวจข้อมูลแบบอัตโมมัติเพื่อระบุตัวตนอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Automatic Identification Device)
            – การวิเคราะห์และเทคโนโลยีในการตรวจจับความผิดปกติข้อมูล (Detect and Analyzer)
            – การวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์(Log Analytic)
            – การเฝ้าติดตามปริมาณการใช้งานข้อมูลภายในองค์กร (Bandwidth Monitoring)
            – การค้นหาข้อมูลการใช้งานในเครือข่ายในเชิงลึก (Deep Search)
            – การบริหารจัดการค่าการประเมินความเสี่ยง (Vulnerability Management)
            – การเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และดูย้อนหลัง (Log Record and Archive)
            – การเก็บบันทึกค่าสำหรับให้ IT Audit ในการตรวจสอบข้อมูลและใช้เป็นหลักฐาน (Log Audit)
      2. SRAN ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) กรกฎาคม ๒๕๕๙ (http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7809) โดยสิทธิประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยคือ “ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบิหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ”
ภาพหน้าจอการรายงานผลข้อมูลมีการแบ่ง ระหว่างผู้ดูแลระบบ และ ผู้ดูแลข้อมูล ออกจากกัน ตามมาตรฐาน มศอ การเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามกฎหมายประเทศไทย
ภาพหน้าจอแสดงรายงานผลการประเมินความเสี่ยงจากอุปกรณ์ฯ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรา 5 – 11 ที่อาจส่งผลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
คุณสมบัติทางเทคนิค (Feature)
๑. การสำรวจข้อมูลแบบอัตโมมัติเพื่อระบุตัวตนอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Automatic Identification Device) 
๑.๑ รายงานการคัดแยกเครื่องที่รู้จัก (Known Device) และ ไม่รู้จัก (Unknown Device) ได้โดยการยืนยัน (Approve) เมื่อทำการยืนยันค่าแล้วหากมีอุปกรณ์แปลกปลอมเข้าสู่ระบบเครื่อข่ายก็สามารถตรวจพบได้ (Rouge Detection) 
๑.๒ รายงาน BYOD (Bring Your Own Device) แสดงค่าอุปกรณ์พกพาที่พยายามติดต่อเข้าใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้โดยแยก Desktop (คอมพิวเตอร์พกพา เช่นโน้ตบุ๊ค) และมือถือ (Mobile) และรู้ว่าใครนำเครื่องพกพามาใช้งานภายในเครือข่าย
๑.๓ รายงานการเก็บบันทึกเป็นค่าอุปกรณ์ (Device Inventory) โดยแยกการเก็บค่าจากอุปกรณ์ (Device) ชื่อผู้ใช้งานจากระบบ Active Directory , จาก Radius ค่าจากการ Authentication  , ค่า IP Address ผู้ใช้งาน , ค่า MAC Address ,  แผนก (Department) , ยี่ห้อรุ่นอุปกรณ์   เป็นต้น
๑.๔ รายงานการเก็บบันทึกค่าซอฟต์แวร์ (Software Inventory) ที่ใช้ซึ่งในส่วนซอฟต์แวร์จะทำการค้นพบประเภทซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประเภทเว็บบราวเซอร์ , ซอฟต์แวร์ประเภทมัลติมีเดีย , ซอฟต์แวร์ประเภทใช้งานในออฟฟิศ ซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมาะสมเช่นโปรแกรม Bittorrent ก็สามารถตรวจและค้นพบได้
๑.๕ การวาดรูปความเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (Topology)   สร้างภาพเสมือนบนระบบเครือข่ายเป็น Network topology แบบ link chart ในการติดต่อสื่อสาร   (Interconnection)
๑.๖ การสำรวจเครื่องที่มีโอกาสเปลี่ยนค่า Leak path เชื่อมต่อกับ gateway อื่นที่ไม่ใช่ขององค์กร
๒. การวิเคราะห์และเทคโนโลยีในการตรวจจับความผิดปกติข้อมูล (Detect and Analyzer)
๒.๑  Attack Detection รายงานการตรวจจับการโจมตี ที่เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนว่าทำการโจมตีระบบ ได้แก่การ Brute Force รหัสผ่านที่เกิดขึ้นบนตัวอุปกรณ์ และเครื่องแม่ข่ายที่สำคัญ เช่น Active Directory , Web Server , Mail Server เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถตรวจพบการโจมตีโดยการยิง Exploit เข้าสู่เครื่องแม่ข่ายที่สำคัญ เป็นต้น
๒.๒ Malware/Virus Detection รายงานการตรวจจับมัลแวร์ /ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย สามารถทำการตรวจจับได้โดยไม่ต้องอาศัยการลงซอฟต์แวร์ที่เครื่องลูกข่าย (Client) แต่ทำการตรวจผ่านการรับส่งค่าที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๒.๓ Botnet Detection  รายงานการตรวจบอทเน็ตภายในองค์กร และการโจมตีบอทเน็ตเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
๒.๔ Behavior Data Leak Detection รายงานการตรวจจับพฤติกรรมของพนักงานที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงในการลักลอบข้อมูลออกนอกบริษัท
๒.๕ Bittorrent Detection  รายงานการตรวจจับการใช้งานโปรแกรมดาวโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมภายในองค์กร
๒.๖ Anomaly Detection รายงานการตรวจจับภัยคุกคามที่มีความผิดปกติในการติดต่อสื่อสาร
๒.๗ Tor/Proxy Detection รายงานการตรวจจับซอฟต์แวร์ประเภทอำพรางการสื่อสารเพื่อใช้หลบเลี่ยงการตรวจจับข้อมูลภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๒.๘ HTTP/SSL Analyzer รายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์พร้อมจัดทำสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร
๒.๙ APT (Advanced Persistent Threat) Detection  รายงานการตรวจพฤติกรรมที่มีโอกาสเป็นภัยคุกคามประเภท APT และมีความเสี่ยงต่อองค์กร
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์(Log Analytic)
๓.๑ Threat event correlation รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมเหตุการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์กร
๓.๒ Risk Analyzer (High , Medium , Low) รายงานการวิเคราะห์ระดับเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับสูง ความเสี่ยงระดับกลางและความเสี่ยงระดับต่ำ เพื่อแสดงค่าและการจัดทำรายงาน
๓.๓ Executive summary (Hour , Daily , Monthly) รายงานการจัดสรุปสถานะการณ์ทั้งหมดให้ระดับผู้บริหารองค์กร โดยกำหนดได้ที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน และรายเดือน
๓.๔ Thai Cyber Law Act รายงานความเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าข่ายตามมาตราฐานความผิดเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่มีความแตกต่างกับสินค้าอื่นและช่วยให้ออกรายงานสำหรับผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน
๔. การเฝ้าติดตามปริมาณการใช้งานข้อมูลภายในองค์กร (Bandwidth Monitoring)
๔.๑ Country / City monitoring (In-out organization) รายงานผลการเฝ้าติดตามปริมาณการใช้งานข้อมูลระดับประเทศ ระดับเมือง ที่ส่งข้อมูลเข้าในองค์กรเรา และที่องค์กรของเราติดต่อไปยังโลกภายนอกเป็นการตรวจสอบข้อมูลวิ่งเข้าสู่องค์กร (Incoming data) และข้อมูลที่ถูกนำออกนอกองค์กร (Out going data) โดยผ่านเทคโนโลยี GeoData
๔.๒ Protocol and Service Bandwidth monitor จะสามารถคำนวณค่าปริมาณ Bandwidth ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายได้โดยแยก Protocol TCP, UDP,ICMP และ Service ตาม well know port service จะทำให้ทราบถึงปริมาณการใช้งานข้อมูลได้อย่างละเอียดและประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ
๔.๓ Application Monitoring (Software bandwidth usage) รายงานการใช้แอพลิเคชั่นและปริมาณการใช้ข้อมูลภายในองค์กรกว่า 1,000 ชนิด ได้แก่ SAP , ERP , Orcal , Skyp, Microsoft และ Enterprise แอพลิเคชั่น  SRAN รู้จักทำการเฝ้าติดตามและรายงานผ่านหน้าจอเพื่อดูปริมาณการใช้งานที่มีผลกระทบต่อองค์กร
๔.๔ Social Network Monitoring (Facebook , Line ,Youtube , Google Video , Twitter , Pantip) รายงานการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อให้รู้ถึงปริมาณข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กร ได้แก่ Facebook , Line , Youtube , Google Video , Twitter และ Pantip  ทำให้ผู้บริหารองค์กรสามารถทราบความเคลื่อนไหวและการใช้ปริมาณข้อมูลภายในองค์กร
๔.๕  User Monitoring  รายงานและจัดอันดับการใช้งาน Bandwidth ภายในองค์กร โดยจะเห็นรายชื่อผู้ใช้จากคุณสมบัติข้อ ๑ ทำให้เราทราบถึงชื่อผู้ใช้งานและค่า Bandwidth ที่สูงสุดและทำเป็นรายงานผลได้เป็นรายชั่วโมง รายวัน และรายเดือน
๕. การค้นหาข้อมูลการใช้งานในเครือข่ายในเชิงลึก (Deep Search)
๕.๑ การพิสูจน์หลักฐานทางข้อมูลสารสนเทศ (Network Forensic Evident data) ค้นหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แบ่งตามเนื้อหา (content search)  ดังนี้  Web Access ,  Files Access , Network connection , SSL , Mail , Data Base , Syslog , VoIP , Remote Desktop , Radius  และ Active Directory  เหล่านี้สามารถค้นหา RAW Log ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งแบบปัจจุบัน และ ย้อนหลังตามกฎหมาย
๕.๒  การค้นหาข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้บริหารและทรัพยากรบุคคล (HR /Top Manager query sensitivity data)  การค้นหาเชิงลึกสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่ระบุถึงพฤติกรรมการใช้งานและการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
๕.๓ การค้นหารวดเร็ว และสามารถใช้เงื่อนไขในการค้นหา เช่น  AND OR NOT เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้การค้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
๖. การบริหารจัดการค่าการประเมินความเสี่ยง (Vulnerability Management) 
๖.๑ Passive Vulnerability scanner : เป็นการทำงานต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงโดยทำการตรวจสอบจากค่า CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)  การค่า SSL Heartbleed Poodle, Shellsock ที่พบเครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายภายในองค์กรที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงจากช่องโหว่นี้, การตรวจสอบการรับใบ Certification ที่ไม่ถูกต้อง ที่อาจตกเป็นเหยื่อการทำ MITM (Man in The Middle Attack) การตรวจสอบการรับใบ Certification ที่หมดอายุ expired date SSL certification) การตรวจสอบการรับส่งไฟล์ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในองค์กร , การตรวจสอบ backdoor และการสื่อสารที่ผิดวิธีจากมาตรฐาน และทำการแจ้งเตือนผ่าน Incident response notices 
๖.๒ Active Vulnerability scanner : การตรวจสอบโดยตั้งค่า ตรวจสอบความปลอดภัยให้กับเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ทำเป็น Active Directory การตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน ค่าความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบเครื่องที่มีโอกาสติดเชื้อและมีช่องโหว่ตาม CVE
๖.๓ IPv6 checklist : การตรวจสอบค่า IPv6 โดยทำการส่งค่าตรวจสอบแบบ Broadcast เพื่อสำรวจเครือข่ายว่าอุปกรณ์ไหนที่รองรับค่า IPv6 และจัดทำรายงานการสำรวจ  
ภาพการรายงานผลการประเมินอุปกรณ์ภายในองค์กรที่รองรับ IPv6 ตามข้อกำหนดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ให้ภาครัฐตรวจสอบอุปกรณ์ที่รองรับค่า IPv6  จะทำให้หน่วยงานที่ใช้ SRAN จะได้คุณสมบัติในการตรวจสอบเป็นรายงานทำให้สะดวก และลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรโดยไม่จำเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมิน
๗. การเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และดูย้อนหลัง (Log Record and Archive)
๗.๑ การเก็บบันทึกข้อมูลแบบ Raw data การเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนและการหาผู้กระทำความผิด ด้วยการเก็บบันทึกที่สามารถทำได้แบบ Hybrid ซึ่ง SRAN เป็นต้นฉบับของการทำวิธีนี้ คือการรับข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบ Passive mode และ รับค่าจากอุปกรณ์อื่นได้ 
๗.๒ รองรับค่า Log จาก  AD (Active Directory) , Router / Firewall / VPN ,Mail Server (Support Exchange , Lotus note) , DHCP , DNS, SNMP , Radius Wi-Fi Controller และทำการแยกแยะค่าการเก็บ Log โดยแบ่งเป็นหมวดให้ได้โดยอัตโนมัติ รองรับการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Protocol ที่ใช้กับอุปกรณ์สื่อสารในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท Modern SCADA system รองรับ Protocol DNP3, Mobus (Modicon Communication Bus) เป็นต้น 
๗.๓ รองรับ SCP , sFTP และการ mount files log จากเครื่องอื่นมาเก็บแบบรวมศูนย์ (Centralization Log) และมีความสามารถใน Export Data ออกเพื่อใช้ในการพิสูจน์หาหลักฐาน การ Export ข้อมูลเรียงตามชั่วโมง วันและเดือนปี
๗.๔ การเก็บบันทึกข้อมูลสามารถเก็บได้ตามจำนวนวันที่กฎหมายกำหนด หรือกรณีที่ต้องการเก็บเพิ่มก็สามารถขยายพื้นที่ในการจัดเก็บได้ โดยมีซอฟต์แวร์ SRAN Logger Module ที่ผ่านมาตรฐาน   NECTEC มศอ.๔๐๐๓.๑ – ๒๕๕๒ (NECTEC STANDARD NTS 4003.1-2552) ระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจร ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 ให้มาด้วย
๗.๕ การเก็บบันทึกข้อมูลมีการยืนยันความถูกต้องข้อมูล Integrity hashing confidential files
หน้าแสดงค่า Log file ที่ถูกต้องตามมาตราฐาน มศอ และสามารถไปใช้ในชั้นศาลได้
๘. การเก็บบันทึกค่าสำหรับให้ IT Audit ในการตรวจสอบข้อมูลและใช้เป็นหลักฐาน (Log Audit)
๘.๑  การเก็บบันทึกค่า Active Directory Login active / Login fail
๘.๒ การเก็บบันทึกค่า SSH Login active / Login fail
ภาพการออกแบบอุปกรณ์ SRAN Light LT50 Hybrid
ภาพอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศและการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่ได้รายชื่อบัญชีนวัตกรรมไทย จากสำนักงบประมาณ
ภาพช่องรับสัญญาณข้อมูลที่ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มาตรฐานที่ได้รับจากฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ SRAN  และขั้นตอนในผลิตภัณฑ์ (Certification)
1. มาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายเล่ม 1 ข้อกำหนดใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
2. มาตรฐาน ศอ. 2001.2-2553 วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 2 ความร้อนใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
3. มาตรฐาน ศอ. 2006.2.1-2555 วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 2 ส่วนที่ 1 การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
4. มาตรฐาน ศอ. 2006.3-2556 วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 3  การคำนวณและประมวลผลข้อมูล ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
5. มาตรฐาน มอก. 1956-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัยข้อกำหนดทั่วไป ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
6. มาตรฐาน มอก. 1956-2553 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 2562
7. มาตรฐาน มอก. 1448-2544 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 : ขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่ส่งออกมาซึ่งเป็นกระแสฮาร์โมนิก (กระแสไฟฟ้าเข้า 16 แอมแปร์ต่อเฟส) ใช้ได้ถึง 8 เมษายน 262
8. มาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) ให้กับการผลิตภัณฑ์ SRAN  ในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดดภัยข้อมูลสารนเทศภายใต้ผลิตภัณฑ์ ใช้ได้ถึง 14 กันยายน 2561
สิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ SRAN ดังนี้
1. สิทธิประโยชน์มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร้อยละ 300
2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีระบบ Self – Declaration
3. มาตรการทางภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. การยกเว้นภาษีเงินได้แก่กิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนในกิจการธุรกิจร่วมลงทุนสำหรับเงินปันผลและกำไรจากการโอนหุ้น
5.  ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลาสูงสุด 4 ปี
6. ส่วนรายชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฎิบัติ
อ้างอิงสิทธิประโยชน์จาก เอกสาร บัญชีรายชื่อนวัตกรรมไทยฉบับเดือนมกราคม 2559   หน้าที่ 5
เอกสาร
เอกสารรายชื่อบัญชีนวัตกรรมไทย ประกาศจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ฉบับเพิ่มเติมเดือนกรกฎาคม 2559
เอกสารสำหรับคุณสมบัติทางเทคนิค
รายละเอียดและสิทธิประโยชน์จากบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
เอกสารรวม มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าด้วยเรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย

Posted

in

by

Tags: