SRAN Wall กับการทำ Traffic Management

กำหนดการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้ SRANwall

จากเดิม การใช้งานอินเตอร์เน็ททั่วไป ไม่ว่าเป็นการใช้งานที่บ้าน หรือในองค์กร บริษัท จะพบว่าเราไม่สามารถกำหนด การรับส่งข้อมูล ทั้งขาเข้าข้อมูลบนเครือข่าย และ ขาออกข้อมูลบนเครือข่าย หากไม่มีอุปกรณ์ ที่เรียกว่า Network Traffic management ในปัจจุบันทีมพัฒนา SRAN ได้พัฒนาอุปกรณ์ Security Gateway ที่ชื่อว่า SRANwall ได้รวมคุณสมบัติ Network Traffic Management เข้ามาใช้งานได้ เพื่อสร้างความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ เนื่องจาก รวมคุณสมบัติการป้องกันหลายๆอย่างในตัว

การติดตั้ง SRANwall เพื่อทำหน้าที่เป็น Network Traffic Management

Shapping

ทำการติดตั้งที่ Gateway ขององค์กร หากมีอุปกรณ์ ISDN/ADSL Router อยู่ ทำการติดตั้งหลังอุปกรณ์ดังกล่าว

คุณสมบัติในการตรวจและบริหารจัดการรับส่งข้อมูลในองค์กร ประกอบไปด้วย

1. ข้อมูล Download/ Upload files

2. Application ที่ใช้งานต่างๆ เช่น

2.1 การรับส่งข้อมูลบน HTTP ( การใช้งาน Web )

2.2 การรับส่งข้อมูลบน SMTP / POP3 / IMAP/ Lotus notes (ใช้งานรับส่ง Mail)

2.3 การรับส่งข้อมูล VoIP

2.4 การรับส่งข้อมูลการสนทนา (MSN , Yahoo, Google talk, ICQ เป็นต้น)

2.5 การรับส่งข้อมูลการใช้ Remote Access (VNC , PC anywhere, RDP เป็นต้น)

3. การรับส่งข้อมูลที่ไม่พึ่งประสงค์ในองค์กร

3.1 การใช้งาน P2P

3.2 การเล่น Games Online

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ระบบ SRAN Wall “Security Gateway” สามารถควบคุมและจัดการ การใช้งาน การรับส่งข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งหมด จึงอาจกล่าวได้ว่า ทำให้องค์กรที่ใช้งานเกิดความคล่องตัว และใช้งานตามความสำคัญของการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างการบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Case Study)
บน Menu ควบคุม จากระบบ SRAN Wall

ในองค์กร AAA ต้องการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีความต้องการดังนี้

ควบคุมการระดับความสำคัญการ รับส่งข้อมูลที่ต่ำ

1 . ไม่ให้มีการเล่น P2P ในช่วงเวลาทำงาน

2. ไม่ให้เล่น Games Online ในช่วงเวลาทำงาน

3. กำหนดการรับส่งข้อมูลบนโปรแกรม Chat ระบุที่ MSN เนื่องจากมีคนนิยมใช้สูง

4. กำหนดการเล่น Multimedia

ควบคุมการระดับความสำคัญการ รับส่งข้อมูลที่สูง

1. ให้ความสำคัญ กับการใช้รับส่งข้อมูล ที่เป็น Mail และ Web

2. ให้ความสำคัญ การใช้ VoIP

ผู้ดูแล เมื่อติดตั้ง SRAN wall ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ทำการเปิด Menu ในการควบคุม ผ่าน web interface และ ผ่าน protocol SSL

shaper_1

คลิกที่ Menu ขวามือ เลือก Traffic Shaper
จะปรากฎ Web Wizard ในการควบคุมค่า การรับส่งข้อมูล

shaper_2

กำหนดค่า เริ่มต้น เลือกค่าควบคุมตามต้องการ ในภาพ กำหนด การใช้งานผ่านเครือข่าย LAN ให้ทำการ Download ที่ 128 k/sec และ ในเครือข่าย WAN ให้ทำการ upload ข้อมูลที่ 512k/sec

เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นแล้ว จะเป็นการควบคุมการรับส่งข้อมูลตาม Application เริ่มจาก

เรื่องของ VoIP

shaper_3

กำหนดค่า VoIP โดยสามารถเลือกใช้บริการตามผู้ให้บริการได้ และเลือก Bandwidth ในการรับส่งข้อมูล โดยมีค่าเริ่มต้นที่ 56k – 10M ขึ้นกับอัตราการเรื่องใช้บริการอินเตอร์เน็ทองค์กรนั้น

Application ที่ 2 การกำหนด P2P Networking

shaper_4_P2P

ในส่วน P2P สามารถเลือก Shaping ตามโปรแกรมได้ โดย ระบบ SRANwall รู้จัก P2P ประมาณ 20โปรแกรม ดังนี้

shaper_5_P2P

ตัวอย่างโปรแกรม P2P ที่ SRANwall รู้จัก

Application ที่ 3 คือการควบคุมการรับส่งข้อมูลของ Games Online

shaper_6_Games

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะเลือกควบคุมการรับส่งข้อมูล ตามชนิดของ Games Online ได้ประมาณ 20 โปรแกรม

ส่วน Application อื่นๆ SRANwall ได้แบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้

– การ Remote Services / Terminal emulation

shaper_7_Application_remote

– Messengers (Chat โปรแกรมสนทนา)

shaper_8_Application_msn

– VPN
– Multimedia / Streaming
– Web
– Mail

shaper_9_Application_program

– Miscellaneous ( ได้แก่ DNS, ICMP, SMB, MYSQL , NNTP , CVSUP เป็นต้น)

เมื่อทำการปรับแต่งค่าตามที่บริษัท AAA ต้องการแล้ว ใน menu ควบคุม SRANwall จึงขึ้นพร้อมทำงาน
shaper_11_config_finish

จบขั้นตอนการกำหนดค่า SRAN Traffic Shaper Wizard

shaper_12_config_finish

รอระบบทำการ Reset ค่า และพร้อมทำงานต่อไป

เท่านี้ ก็สามารถควบคุม การรับส่งข้อมูลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกในการใช้งาน

ในระบบ SRANwall ยังมีฟังชั่นการใช้งานอื่นๆอีกมาก จะขอได้ กล่าวในตอนต่อไป

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman


Posted

in

by

Tags: