บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง RMUTSB และ CIPAT

 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16:30  ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กับ สมาคมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของ RMUTSB ให้สามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้ RMUTSB เป็นผู้นำด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงจากภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้

เพื่อสนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านต่าง ๆ สู่มาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยการสร้างกำลังคนดิจิทัลใน RMUTSB ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อขยายผลการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล สำหรับบุคลากรในทุกระดับและทุกกลุ่ม ให้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง อันส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ความเป็น ผู้นำของกำลังคนดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ และ เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบสำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานสากล (Cyber Security Laboratory on-line Platform) สำหรับการรองรับการฝึกอบรม และทดสอบ ในรูปแบบเทรนนิ่งในศูนย์ฝึกอบรมและแบบออนไลน์เพื่อรองรับการเข้าสู่การดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม


Posted

in

,

by

Tags: