อบรม LAB Cyber Security ให้กับทาง SIPA

โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร ที่ทาง SIPA ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้จัดขึ้น ทางผมและทีม SRAN ได้เข้าร่วมเพื่อทำการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร LAB Cyber Security จำนวน 5 วัน


         ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ SIPA ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน Cyber Security และการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ต่อหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน โดยในรุ่นนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 56 คน” จัดทำเป็นการสอนแบบ LAB ปฎิบัติจริงจำนวน 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2559 นี้  และรุ่นที่ 2 วันที่  25 – 30 กรกฎาคม 2559  โดยการฝึกปฏิบัตินี้ได้ทำให้ผู้อบรมได้รู้จัก Log files แต่ละประเภท ทั้งที่เป็น Network Log , Syslog จากอุปกรณ์ และเครื่องแม่ข่าย ตลอดจน Log จากการถอดค่า SSL (SSL Decrypt) และเสริมทักษะในการวิเคราะห์ Log แบบมืออาชีพ รวมทั้งการฝึกสังเกตการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้มานำไปปฏิบัติตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป

ภาพความประทับใจในรุ่นที่ 1
 ภาพความประทับใจในรุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้ผมออกแบบให้เน้น “การมองเห็นบนระบบเครือข่าย (Network visibility)  และ เห็น Log แต่ละชนิดหน้าตาเป็นเช่นไร เพื่อเอาไปใช้ในการวิเคราะห์และการหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์”

ตัวอย่าง LAB ที่ให้ผู้เข้าฝึกอบรม

  
นับว่าเป็นอีกการอบรมหนึ่งที่ผมประทับใจอีกครั้งหนึ่ง  เพราะ LAB ทั้งหมด Set มาจากประสบการณ์ของตนเอง สอนตามประสบการณ์  ในการอบรมในครั้งนี้ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนฟรี  กิจกรรมดีๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และทาง SIPA
 
บรรยากาศในห้องปฏิบัติการ
โดย LAB กำหนดจากประสบการณ์และวิธีการสังเกตข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการปฎิบัติให้เห็นจริงว่าหน้าตาของ log files แต่ละประเภทเป็นอย่างไร ตลอดระยะเวลา 5 วัน
ประธานรุ่นที่ 1 มอบของที่ระลึกให้ในวันสุดท้าย
ประทับใจครับ หลังจากหายหน้าหายตาจากการบรรยายและฝึกอบรมมานาน  
ขอบคุณที่ยังจำผมได้
นนทวรรธนะ  สาระมาน
SRAN

Posted

in

by

Tags: